Ariner Best Snowflake *CFA- Rolandus

EXO w 63 - Exotický bílý různooký

nar: 25. 4. 2021

Genetický test PKD: N/N 

BAER test - normal

o: CH Ariner Lord *ICFA - EXO w 62

m: CH Shakira *UA Zeferina - EXO ns 03

1x CAC

 

 

 

Champion

Umberto Pretty Princess *CZ

PER ns - perský černý kouřový

nar: 24. 9. 2018

Genetický test PKD: N/N 

genotyp D/d

o: Maserati Pretty Princess *CZ - PER ns

m:  CH PL* Blue Lagoon Kandovan - EXO as

2x BIS kotě 4-7 

3x nom BIS

Champion

CFA* X-Treme Majestic 

EXO n 24 - Exotický černý tečkovaný

nar: 18.4.2016

Genetický test PKD: N/N 

o: IT* CH Ischa Secial Quite - EXO n 24

m: CFA* Marlin Valentina of X - Treme - PER f

3x nominace BIS

 fotogalerie